Käyttöehdot

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Tmi Timo Muttonen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 20.3.2020. Viimeisin muutos 20.3.2020.

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Tmi Timo Muttonen (Tmi)
Y-tunnus: 2217168-7
Yhteystiedot: Koillisväylä 15 B 16, 00200 HELSINKI
timo.muttonen(a)muttonen.fi
p. 0400514378

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö, lisätiedot ja oikaisupyynnöt
Yhteyshenkilö: Timo Muttonen
p. 0400514378
Sähköposti: timo.muttonen(a)muttonen.fi

3. Toiminnassa käytettävä rekisteri
Tmi Timo Muttonen asiakasrekisteri. Rekisteriin on talletettu tietoja asiakkaiden yhteyshenkilöistä sekä potentiaalisten asiakkaiden yhteyshenkilöistä. Asiakkaat ovat yksityisen, julkisen tai kolmannen sektorin toimijoita. Rekisteröidyt ovat näiden toimijoiden työntekijöitä tai vastuuhenkilöitä.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Tietoja käsitellään Tmi:n palvelujen tuottamiseen, palvelujen ja tuotteiden toimittamiseen asiakkaalle, tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen, laskutukseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin.
Tietoja käytetään mainontaan, markkinointiin, suoramarkkinointiin ja markkinoinnin kohdistamiseen asiakkaille. Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi.
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.
Tmi pidättää oikeudet poistaa tarpeettomat tiedot rekisteristä.

5. Rekisterin tietosisältö
Tmi Timo Muttonen asiakasrekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja:
• henkilön etu- ja sukunimi
• tehtävä tai ammatti
• yhteystiedot
• suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset
• tietojen luontia ja päivittämistä koskevat päivämäärätiedot
• palautetta koskevat tiedot
Lisäksi tallennetaan muuta henkiköiden edustamiin yrityksiin liittyvää informaatiota myynti ja markkinointi tarkoituksissa.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaan henkilötiedot saadaan henkilön tai tämän edustama yrityksen siirtyessä Tmi:n asiakkaaksi.
Henkilötietoja kerätään, tallennetaan ja päivitetään osoite-, päivitys- tai vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä tai muista kolmansien osapuolten tietokannoista.
Asiakaspalautetta kerätään sähköisen kyselylomakkeen kautta siihen tarkoitetulla kolmannen osapuolen ohjelmistopalvelulla.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille. Tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille liiketoiminnan kehittämiseen liittyvissä asioissa kuten analytiikan tuottaminen liiketoiminnan ja palveluiden kehittämiseksi sekä taloushallintoon ja laskutukseen/perintään liittyvissä asioissa.
Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Mikäli tietoja siirretään Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, siirto edellyttää, että kyseisessä maassa taataan tietosuojan riittävä taso tai rekisterinpitäjä antaa sopimuslausekkein tai muulla tavoin riittävät takeet henkilöiden yksityisyyden ja oikeuksien suojasta tai rekisteröity on antanut yksiselitteisen suostumuksen siirtoon.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Tmi käsittelee tietoja turvallisella lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Tmi:n asiakasrekisterin tietoturvallisuus ja henkilötietojen luottamuksellisuus varmistetaan tarkoituksenmukaisin toimenpitein. Rekisterissä olevia tietoja käsittelevät ainoastaan käyttäjätunnuksin valtuutetut henkilöt.
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä järjestelmien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Rekisteröidyn oikeudet
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot. Pyyntö on toimitettava kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
Rekisteröityjä informoidaan tietojen käsittelystä pitämällä tämä rekisteriseloste saatavilla yrityksen toimitiloissa ja verkkosivuilla.
Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon ilman aiheetonta viivytystä. Pyyntö osoitetaan kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
Ratkaisevaa tiedon korjaamisessa, täydentämisessä tai poistamisessa on tiedon käyttötarkoitus eli asiakassuhteen hoito.
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramarkkinoinnissa, profiloinneissa, etämyynnissä, markkina- ja mielipidetutkimuksissa. Pyyntö osoitetaan kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle osoitteeseen timo.muttonen(a)muttonen.fi.
Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (kuukauden kuluessa).